بایگانی‌های باور - سبک برتر | آموزش مهارتهای فردی و سازمانی

۱۶ اسفند ۱۳۹۵

دیرین دیرین! باورهای غلط
باورهای غلط: باور به معنی اصول و اعتقاداتی است که شما در درست بودن آن شک ندارید. آن را کاملاً درست ارزیابی می کنید. باور هر انسانی کلیت زندگی او را در بخش های مختلف زندگی تعیین می کند. باورها می توانند همچون یک شمشیر دولبه عمل کنند. هم باعث خوشبختی و موفقیت شما باشند و هم باعث ناراحتی و عدم موفقیت شما شوند.     تشخیص باورها: باورهای درست و غلط را می توان از روی نتایج آنه...